ביטוח מנהלים

מהו ביטוח מנהלים? למי הוא מיועד? כיצד מושכים את כספי הביטוח הפנסיוני?
ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני המשלב גם כיסוי ביטוחי. החוסכים בביטוח מנהלים נהנים מהטבות מס ומתשואה הנובעת מהשקעות חברת הביטוח. במדריך זה נעמוד על יתרונות וחסרונות ביטוח המנהלים.

מה יקרה אם חלילה תתרחש תאונה שתגרום לאובדן כושר עבודה? כיצד יתנהלו החיים מבחינה כלכלית לאחר הפרישה מהעבודה? איך ניתן להבטיח שרמת החיים לא תיפגע עם היציאה לפנסיה?

התשובה לכל השאלות החשובות הללו יכולה להסתכם בשתי מילים: ביטוח מנהלים.

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך, המשלב בתוכו שני מרכיבים חשובים לעתיד: ביטוח פנסיוני לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, וכיסוי ביטוחי להגנה כלכלית במקרה של אובדן כושר עבודה או מוות.
כלומר, בניגוד לקופת גמל, הכוללת רק מרכיב של חיסכון פנסיוני ("חיסכון טהור") – ביטוח מנהלים כולל גם רובד של ביטוח.

היכן רוכשים ביטוח מנהלים ולמי הוא מיועד?

ביטוח מנהלים ניתן לרכוש מחברות הביטוח השונות. הביטוח מיועד לעובדים שכירים, כאשר על החוזה חותמים המבוטח (העובד) והמעביד. העובד והמעביד מפרישים שניהם מדי חודש סכום מסוים לביטוח המנהלים:

 • העובד מפריש לחיסכון (תגמולים) 5 אחוזים משכרו. ההפרשה המקסימאלית המותרת עומדת על 7 אחוזים מהשכר.
 • המעביד מפריש 5 אחוזים לתגמולים (ההפרשה המקסימאלית – 7.5 אחוזים) וכן 8.33 אחוזים לפיצויים (מוגבל בתקרה). בנוסף, המעביד מפריש בין 2.5 ל-3.5 אחוזים עבור ביטוח חיים. ניתן להוסיף לביטוח גם ביטוח אובדן כושר עבודה.

חשוב לדעת:

 • ההפרשות לביטוח מנהלים, הן של העובד והן של המעביד, מזכות אותם בהטבות מס (מוגבל בתקרה).
 • כאמור, ביטוח מנהלים מיועד לשכירים. עם זאת, חברות הביטוח מציעות תוכנית הדומה בתנאיה גם לעצמאים, או לשכירים החוסכים ללא השתתפות של המעביד. תוכנית זו מכונה, בדרך כלל, "פוליסת ביטוח חיים וחיסכון". עצמאי רשאי להפקיד בתוכנית מסוג זה עד 16 אחוז מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) וכן ליהנות מהטבות מס.

כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח מנהלים

ההפקדות החודשיות של העובד והמעביד מיועדות להצטבר לחיסכון פנסיוני, וכן משמשות למימון עלויות רכישת הביטוחים הנלווים:

 • ביטוח חיים – מבטיח הגנה כלכלית למשפחתו של המבוטח במקרה של מוות. במקרה כזה, תקבל המשפחה תשלום חד-פעמי בגובה שנקבע בפוליסה.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה (אופציונלי) – כיסוי ביטוחי בגובה של עד 75 אחוז משכרו החודשי של המבוטח, במקרה שניטלה ממנו היכולת להמשיך לעבוד ולהתפרנס.

מהו חיתום רפואי מקצועי בביטוח מנהלים?

רכישת פוליסת ביטוח מנהלים כוללת הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי. ההצהרה כוללת גם כתב ויתור על סודיות רפואיות. הצהרת הבריאות, המשקפת את מצבו של המבוטח, מהווה מרכיב מרכזי במחיר הפרמיה.

איש מקצוע (חתם) מטעם חברת הביטוח בודק את ההצהרה הרפואית. אם מההצהרה עולה חשש לקיומה של בעיה מסוימת, מועברים הנתונים לבדיקתו של רופא מומחה. חוות הדעת של הרופא מוגשת לחתם, המחליט האם לאשר את מכירת הפוליסה ובאילו תנאים (החרגות).

מהו מקדם קצבה בביטוח מנהלים?

מקדם קצבה הוא נתון שבעזרתו נערך החישוב הקובע את גובה הקצבה בעת הפרישה מהעבודה. מקדם הקצבה נקבע על פי הגיל והמין (שני הנתונים שלפיהם נקבע גיל הפרישה).

בביטוחים שנפתחו בין השנים 2001-2012, מקדם הקצבה עומד על פי רוב על כ-200. נוסחת החישוב היא: חלוקת הסכומים שנצברו בביטוח המנהלים במקדם הקצבה.

 • דוגמא: חיסכון מצטבר של 700 אלף שקל שיחולק במקדם קצבה של 200, יקנה קצבה חודשית בגובה של 3,500 שקל.

האם ניתן להבטיח מקדם קצבה בביטוח מנהלים?

מקדם קצבה הוא נתון דינאמי, המשתנה מדי זמן בכפוף לשינויים החלים בתוחלת החיים. כלומר, ככל שתוחלת החיים עולה – סכום הכסף שנצבר צריך להספיק למספר שנים גדול יותר. התוצאה היא קצבה קטנה יותר בעת הפרישה.

לכן, חלק מחברות הביטוח מציעות מקדם קצבה מובטח: פוליסת כיסוי ביטוחי כנגד שינויים בתוחלת החיים. הפוליסה מבטיחה, כי השינויים בתוחלת החיים לא ישפיעו על מקדם הקצבה. התוצאה: הקצבה החודשית לא תיפגע.

כיום, לא ניתן לפתוח ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח, אך נבחנת האפשרות לאפשר ניוד – מעבר בין תוכנית בחברה אחת לשנייה.

דמי ניהול בביטוח מנהלים

דמי ניהול בביטוח מנהלים מורכבים מגביה עבור הפרמיה (כלומר, אחוז מסוים מההפקדות החודשיות), ומגביית דמי ניהול שנתיים.

החל משנת 2012 קיימת הגבלה על גובה דמי הניהול בביטוח מנהלים:

 • דמי הניהול מהפרמיה – עד 4 אחוזים.
 • דמי הניהול השנתיים מהיתרה הצבורה – עד 1.05 אחוזים.

בפועל, ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול. כדאי לזכור: ככל שדמי הניהול יהיו נמוכים יותר – כך יגדל החיסכון הפנסיוני.

יתרונות וחסרונות בביטוח מנהלים

 • חוזה מחייבקרן פנסיה פועלת על פי תקנון, המשתנה מעת לעת. לעומת זאת, ביטוח מנהלים נעשה על פי חוזה, שתנאיו מחייבים ואינם ניתנים לשינוי עד למועד הפרישה מהעבודה. ניתן לראות בכך יתרון וגם חיסרון.
 • מוצר משולב – ביטוח מנהלים הוא מוצר פיננסי המשלב מרכיב של ביטוח פנסיוני עם כיסוי ביטוחי למקרה של מוות או אובדן כושר עבודה.
 • הטבות מס – על ההפקדה החודשית ובעת משיכת הכספים.
 • התאמת ביטוחים – המבוטח בוחר בביטוחים המתאימים לו, המצטרפים לביטוח הפנסיוני.
 • קבלת הלוואה – מרבית חברות הביטוח מאפשרות למבוטח לקבל הלוואה בתנאים נוחים, כאשר פוליסת ביטוח המנהלים משמשת כביטחון. על פי רוב, ההלוואה תהיה בהיקף של עד 50 אחוז משיעור הכספים שנצברו, הריבית תהיה נמוכה ואטרקטיבית, ולא ייגבו עמלות פתיחת תיק או עמלת פירעון מוקדם.
 • שמירת זכויות – מאחר שגם המעביד הוא צד לחוזה במסגרת ביטוח מנהלים, הוא מחויב להפריש מדי חודש את הכספים שנקבעו. אם לא יעשה כך – חברת הביטוח היא שאחראית לפעול מולו לצורך גבייה, כדי להבטיח את זכויות המבוטח (העובד).
 • רצף הפקדות – על ההפקדות החודשיות להגיע לחברת הביטוח במועד שנקבע בחוזה. פגיעה ברצף ההפקדות, מעבר לתקופה מסוימת, עלול להוביל להקפאת הפוליסה ואף לביטול הכיסויים הביטוחיים הכלולים בה.
 • ביטוח שחרור – ביטוח נלווה לביטוח המנהלים, המקנה שקט נפשי וכלכלי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה. במקרה כזה, המבוטח יפסיק לשלם את הפרמיה החודשית לביטוח הפנסיוני – וחברת הביטוח תישא בתשלומים במקומו. ביטוח שחרור מבטיח את המשך החיסכון הפנסיוני, המיועד לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה.
 • קצבה מובטחת – מרבית ביטוחי המנהלים שנפתחו עד שנת 2012 כוללים מקדם קצבה מובטח. המשמעות: ביטוח כנגד שינויים בתוחלת החיים, כך שהקצבה החודשית אחרי הפרישה מהעבודה לא תיפגע.

משיכת כספים מביטוח מנהלים

עד ה-31 בדצמבר של שנת 2007 ניתן היה לרכוש ביטוח מנהלים שבגיל הפרישה של המבוטח שילם לו קצבה חודשית, או תשלום חד-פעמי, או שילוב של שתי האפשרויות.

החל מה-1 בינואר 2008 (עם אישור תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ח – 2008), השתנו התנאים. לפי התיקון, כספים הנצברים בחיסכון פנסיוני החל ממועד זה ניתן למשוך רק כקצבה. כספים שהופקדו בביטוח מנהלים לפני מועד זה ניתן למשוך כתשלום חד-פעמי, ובתנאי שהחוסך צבר חיסכון שיאפשר לו לקבל את הקצבה החודשית המינימאלית שנקבעה בחוק: 3,850 שקל בחודש.(פרטים נוספים על תיקון מס' 3 – בפרק שאלות נפוצות בנושא ביטוח מנהלים).

עם ההגעה לגיל פרישה, המבוטח בביטוח מנהלים רשאי לבחור מסלול קצבה, כלומר להבטיח מינימום תשלומי קצבה. במקרה של מות המבוטח, ימשיכו המוטבים שנקבעו בפוליסה לקבל את תשלומי הקצבה.

עבור ל- שאלות נפוצות בביטוח מנהלים

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לחסכון פנסיוני והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

דילוג לתוכן