דו"חות אקטואריים ו-IFRS

2_744359020.jpg

מהי אקטואריה? מהם תקני  IFRS ואילו יתרונות הם עשויים לספק הן למעביד והן לעובדים? כיצד מסייע אקטואר לפעילות יעילה וחסכונית יותר של ארגון?
תכנון אקטוארי הוא ניתוח מצבים כלכליים בעלי אלמנט של אי ודאות, תוך שימוש בשיטות מתמטיות וסטטיסטיות. במאמר זה נפרט על יסודות התכנון האקטוארי והתקנים בתחום.

מהי אקטואריה?

אקטואריה על פי הגדרתה היא מדע המשתמש בטכניקות מתמטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי ודאות. אקטוארים פועלים בענפים רבים במשק, בין השאר בחברות ביטוח, בנקים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות; וכן מספקים שירותים לחברות פרטיות וציבוריות.

בין הפעילויות עליהן מופקדים האקטוארים: הכנת ניתוחים של מצבים כלכליים וגיבוש תחזיות פיננסיות, הכנת מאזנים אקטואריים, קביעת תעריפי ועתודות ביטוח ותכנון מקיף של תנאי תוכניות פנסיה שונות (כולל תמחור). כך, למשל, התכנון האקטוארי הפנסיוני נועד לספק לעובדי ארגון / חברה תוכניות אופטימאליות וכיסוי פנסיוני מתאים, תוך התחשבות בצרכי המעביד.

התכנון האקטוארי כולל, בין השאר, בחינה של תוכניות פנסיה קיימות, הצעת אלטרנטיבות, אפשרויות לשילוב מוצרים פנסיוניים שונים, וכן התייחסות גם לנושא קרן השתלמות וביטוחים שונים, כגון ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח נכות. מכאן, שתכנון אקטוארי בתחום הפנסיה עשוי לשפר באופן משמעותי את התנאים הפנסיוניים של העובדים ואף להוזיל עלויות – הן למעביד והן לעובדים.

מהם IFRS?

IFRS הם מערכת תקנים חשבונאיים לדיווחים כספיים בינלאומיים -International Financial Reporting Standards. התקנים פורסמו על ידי ה-International Accounting Standards Board – המוסד הבינלאומי לתקינה חשבונאית. החל מחודש ינואר 2008, כל הדו"חות הכספיים של החברות הפועלות במגזר הציבורי בישראל נערכים ומוגשים על פי כללי התקינה הבינלאומית.

כך, למשל, אחד מהתחומים החשובים של תכנון אקטוארי נוגע לתקן IFRS – IAS19, העוסק בחבויות הכספיות של המעביד כלפי עובדיו. בעבר חושבו ההתחייבויות של המעביד בגין פיצויי פיטורים לפי שיטת Shut Down. שיטה זו חישבה את התחייבויות המעביד לפי מצב שבו כל העובדים פוטרו עד ליום עריכת מאזן. כלומר, ההתחייבות בגין פיצויי פיטורים חושבה לפי שנות הוותק של כל עובד, כפול המשכורת הקובעת לפיצויים, כפול המספר הכללי של העובדים.

לפי תקן 19 IAS, ההתחייבויות הכספיות של המעביד בגין פיצויי פיטורים מחושבות על בסיס שווי הוגן. השיטה הבינלאומית מתחשבת במשתנים שונים, ביניהם שיעור עזיבת עובדים, שיעור הזכאים לפיצויי פיטורים מבין העובדים, העלאות שכר עתידיות, הטבות עתידיות, שיעור הפורשים לפנסיה מוקדמת ועוד.

מכאן, שכללי השיטה הבינלאומית עשויים להפחית את חבויות המעביד בגין פיצויי פיטורים. בנוסף, השיטה מאפשרת לספק למעביד תמונת מצב מעודכנת יותר, ולסייע לו להעריך באופן מדויק יותר את עלויות העובד – בהווה וגם בעתיד.

יתרונות שירותי האקטואריה של חברת ממון

 • חישוב חבויות המעביד כלפי עובדיו לפי תקינת IFRS – פיצויי פיטורים לעובדים, חלוקת אופציות וזכויות עובדים, מדידת נכסים לכיסוי ההתחייבויות ועוד.
 • גיבוש וניהול מסד נתונים של התחייבויות המעביד כלפי העובדים.
 • ניתוחים וחוות דעת אקטואריות בתחום הביטוח הפנסיוני (כולל פנסיה תקציבית), ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות וביטוח נכות מקצועית. השירות כולל, בין השאר, בדיקת כדאיות של תוכניות פנסיה והשוואה בין תוכניות קיימות לתוכניות אלטרנטיביות. השירות מקיף פוליסות ביטוח אישיות וגם פוליסות ביטוח קבוצתיות.
 • תכנון אקטוארי בתחום הביטוח הכללי הכולל, בין השאר, חבויות שונות של הארגון וביטוחי רכוש.
 • תכנון אקטוארי פיננסי הכולל, בין השאר, ניתוחים פיננסיים לצורך השקעות כספיות עתידיות שונות.
 • הערכות שווי של עסקים ונכסים, כולל חוות דעת לפני רכישת חברה ולאחר מיזוג בין חברות.
 • הכנת חוות דעת אקטואריות על בסיס רבעוני, שנתי או לפי צרכי הארגון.
 • שיתוף פעולה מלא ויעיל עם גורמים מקצועיים נוספים הפועלים עבור הארגון, כגון רואה חשבון / מתכנן מס, עורך דין ומנהל הסדרים פנסיוניים.
 • הפחתת העומס על אגפי השכר ומשאבי האנוש בארגון.
 • חוות דעת בנושא נזיקין – חישוב הפסדי הכנסה עתידית של אדם שנפגע בתאונת עבודה (עבור הנפגע עצמו או עבור השאירים), חישוב הקצבאות שלהן הוא זכאי מגופים שונים כמו המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח וגופים פנסיוניים.
 • ליווי אקטוארי לגופים פרטיים ומוסדיים.

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לבצע מהלך של תכנון אקטוארי. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

דילוג לתוכן