עזיבת עבודה/פיטורים

מתי התפטרות נחשבת לפיטורים? כמה זמן מראש צריך העובד להודיע על התפטרות? מהו שימוע לפני פיטורים?
קיימים מספר מקרים בהם עובד יכול להתפטר מהעבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים. במדריך זה נפרט מהם מקרים אלה ונסקור את דיני העבודה הנוגעים לפיטורים

פיטורים איננו הליך נעים. לא למעביד המפטר, ועוד פחות מכך לעובד המפוטר. הודעת פיטורים מזעזעת במידה רבה את עולמו של העובד, ומטילה אותו לתקופה של חוסר ודאות כלכלית.
עם כל הקושי הנפשי בפיטורים, על המעביד לוודא כי הליך סיום העבודה מתנהל על פי החוק, שכל זכויות העובד נשמרות וכי הוא עתיד לקבל את המגיע לו על פי דין.
החוק לא מעניק זכויות לעובד המתפטר מעבודתו, אם כי במקרים מסוימים גם התפטרות של העובד תיחשב כפיטורים.

באילו מקרים התפטרות תיחשב כפיטורים?

חוק פיצויי פיטורים מכיר במספר מקרים שבהם התפטרות של עובד תיחשב כפיטורים, כלומר התפטרות בדין מפוטר.
במקרים מסוג זה, העובד המתפטר זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים. בנוסף, הוא זכאי למכתב פיטורים, המקנה לו אפשרות להירשם בשירות התעסוקה ולבקש דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
יצוין, כי בכל המקרים מתפטר זכאי לפיצויי פיטורים רק לאחר שמלאה שנה רצופה לעבודתו. עוד יש לציין, כי בכל המקרים קיימים סייגים ומגבלות, ולכן יש לעיין בהם באופן יסודי לפני קבלת החלטה על התפטרות, ואף מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בדיני עבודה.

 • התפטרות לצורך טיפול בתינוק – כידוע, החוק אוסר לפטר אישה בהריון (אלא בהיתר מיוחד משר העבודה והרווחה). מנגד זכאית אישה בהריון להתפטר מעבודתה כדי לטפל בילד החדש – וזכאית לפיצויי פיטורים. את הודעת ההתפטרות ניתן למסור למעביד גם במהלך חופשת הלידה, ובלבד שההתפטרות נעשית תוך תשעה חודשים מיום הלידה. יצוין, כי בתנאים מסוימים, רשאי גם עובד שהפך לאב להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.
 • התפטרות לצורך טיפול בילד מאומץ – עובדת שאימצה ילד עד גיל 13 רשאית להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים, ובלבד שההתפטרות נעשית בתוך תשעה חודשים מיום האימוץ (יום קבלת צו אימוץ).
 • שינוי מקום המגורים – החוק מכיר במספר מקרים שבהם מעבר דירה מאפשר לעובד להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים, ביניהם: מעבר ליישוב באזור פיתוח או יישוב חקלאי; מעבר במסגרת נישואים או גירושים למקום יישוב המרוחק יותר מ-40 ק"מ ממקום העבודה; ומעבר למגורים בחו"ל בגין שליחות של בן הזוג מטעם המדינה.
 • בריאות לקויה – מחלה של העובד המחייבת אותו לטיפולים ממושכים, או מצב דומה של בן משפחה מדרגה ראשונה. על העובד להציג למעסיק חוות דעת רפואית מפורטת.
 • הרעה בתנאי העבודה – בתי הדין לעבודה מכירים בשינוי לרעה בתנאי העבודה כעילה המתירה לעובד התפטרות בדין מפוטר. הרעה מוחשית בתנאי העבודה כוללת, בין היתר, הפחתה מהותית בשכר, אי תשלום שכר, העברת העובד לתפקיד בדרגה נמוכה יותר והרעה בתנאים הפיזיים של העבודה.
 • העתקת המגורים למקלט לנשים מוכות – בכפוף להצגת אישור מתאים של משרד העבודה והרווחה.
 • עבודה עונתית – עובד עונתי שהועסק במקום עבודה במשך שלוש עונות רצופות ולא הוצעה לו עבודה רצופה, זכאי להתפטר בדין מפוטר.
 • גיוס לזרועות הביטחון – גיוס לצבא הסדיר (כולל שירות לאומי), למשטרה או לשירות בתי הסוהר.
 • תפקיד ציבורי – עובד שהתמודד בבחירות לרשות מקומית (עירייה, מועצה אזורית או מועצה מקומית) ונבחר לתפקיד (בשכר) של ראש הרשות או סגן ראש הרשות, רשאי להתפטר ממקום עבודתו ולקבל פיצויים.
 • גיל פרישה – עובד שהתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה (גיל 67 לגבר, גיל 62 לאישה) זכאי לפיצויים.
 • אי חידוש חוזה – עובד שהועסק בחוזה לתקופה קצובה ומעסיקו החליט שלא לחדש את החוזה, זכאי לפיצויי פיטורים

הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א (2001) מחייב מעביד המתכונן לפטר עובד, ועובד המתכונן להתפטר, למסור על כך הודעה מוקדמת.בשני המקרים, על ההודעה להימסר בכתב, ולכלול את תאריך הגשתה ואת מועד סיום יחסי עובד-מעביד, כלומר יום סיום העבודה.

מדוע יש צורך להגיש הודעה מוקדמת?

הודעה מוקדמת נועדה, בעיקר, לסייע לעובד שמעבידו החליט לפטר אותו. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, העובד ממשיך לקבל את שכרו ואת שאר התנאים שלהם הוא זכאי. במקביל, באפשרותו לנצל את פרק הזמן שנותר בעבודתו הנוכחית כדי לחפש עבודה חדשה.הודעה מוקדמת מסייעת גם למעביד, ומאפשרת לו לחפש מחליף לעובד שהודיע לו כי בכוונתו להתפטר.

זמן הודעה מוקדמת לעובד המשתכר משכורת חודשית

 • לעובד במשך שישה חודשים – יום אחד עבור כל חודש עבודה.
 • מהחודש השביעי ועד שנה לעבודתו – שישה ימים (יום עבור כל חודש מששת החודשים הראשונים), בתוספת של יומיים וחצי עבור כל חודש החל מהחודש השביעי.
 • מהשנה הראשונה לעבודתו והלאה – חודש.

זמן הודעה מוקדמת לעובד המשתכר שכר שעתי

 • בשנה הראשונה לעבודתו – יום עבור כל חודש עבודה.
 • בשנה השנייה לעבודתו – 14 ימים בתוספת יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה במהלך השנה השנייה.
 • בשנה השלישית לעבודתו – 21 ימים, בתוספת יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה במהלך השנה השלישית.
 • מהשנה השלישית לעבודתו והלאה – חודש.

חשוב לדעת: אם בחוזה העבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מזו שמחייב החוק, המעביד והעובד מחויבים לפעול על פי החוזה.

האם עובד שלא קיבל הודעה מוקדמת זכאי לפיצוי?

כן. במקרה כזה, העובד זכאי לקבל את השכר הרגיל שהגיע לו בתקופת ההודעה המוקדמת.

האם העובד מחויב להמשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת?

כן, אם המעביד מעוניין בכך. לפי סעיף 6 לחוק הודעה מוקדמת, המעביד רשאי להודיע לעובד כי הוא אינו מעוניין שימשיך בעבודתו בפועל – בחלק מתקופת ההודעה המוקדמת או כולה. עם זאת, יהיה על המעביד לשלם לעובד את שכרו הרגיל עבור פרק הזמן שבו ויתר על עבודתו בפועל.

שימוע לפני פיטורים

שימוע לפני פיטורים הוא הליך המאפשר לעובד המועמד לפיטורים לפרוש את עמדתו בפני המעביד. העובד יכול לבקש לקבל לפני עריכת השימוע את פירוט הסיבות שהובילו את המעביד להחלטה לפטר אותו, וזאת על מנת שיוכל להיערך מראש ולהכין טיעונים נגדיים אותם ישמיע במהלך השימוע.הליך השימוע לעובד לפני קבלת החלטה על פיטורים הוא הליך חובה בגופים ציבוריים. אי עריכת שימוע עשוי להביא לביטול הפיטורים, ואף לתביעה של העובד לקבלת פיצוי. יתר על כן, למרות שהחוק אינו קובע זאת במפורש, בתי הדין לעבודה נוטים לחייב גם גופים פרטיים לקיים שימוע לעובד המועמד לפיטורים.

כיצד מתנהל השימוע?

 • על המעביד להודיע לעובד על מועד השימוע בתוך פרק זמן הוגן, כזה שיאפשר לו להכין את עמדתו וטיעוניו.
 • העובד רשאי להעלות את עמדתו בעל פה או בכתב, לזמן עדים מטעמו ואף להיעזר בעורך דין.
 • על השימוע להתנהל בפני המעביד או כל נציג אחר מטעמו, המוסמך להחליט על ביטול הפיטורים.
 • על השימוע להתנהל בתום לב ומתוך כוונה כנה להאזין לעמדתו של העובד.

חשוב לדעת: אם יוכח בבית הדין לעבודה כי השימוע נעשה אך ורק למראית עין, כלומר על מנת לצאת ידי חובה, עשוי בית הדין לבטל את הפיטורים או לזכות את העובד בפיצוי מסוים.

פיטורים שלא כדין

ישנם מקרים בהם פיטורים ייחשבו כפיטורים שלא כדין, כלומר מהלך להפסקת עבודתו של עובד שנעשה בניגוד להוראות החוק.

כך למשל אוסר החוק על פיטורי עובדת בהריון, או עובדת הנמצאת בהליך של טיפולי פוריות (אלא בכפוף להיתר מיוחד של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה). כמו כן, נאסר לפטר עובד שיצא לשירות מילואים.

החוק אוסר עוד שורה ארוכה של מניעים לפיטורים, למשל מסיבות של מוצא, נטייה מינית או תפיסת עולם פוליטית-מדינית של העובד.

המקום לבירור מחלוקת בנושא פיטורים הוא בית הדין לעבודה. אם בית הדין מחליט כי הפיטורים נעשו לא כדין, הוא רשאי לבטל אותם ואף לקבוע פיצוי לעובד.

המאמר כולל מידע כללי ואינו מחייב את חברת ממון. המידע נועד להשכלה כללית, ואינו מהווה המלצה לביצוע מהלך או אי ביצועו. לפני קבלת החלטה בנושא זה יש לקבל חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום.

שתפו:

דילוג לתוכן