קופות גמל

מהן קופות גמל? היכן מושקעים הכספים הנצברים בקופות גמל? כיצד מושכים את החיסכון הפנסיוני?
קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני שנועד להבטיח את רמת החיים לאחר הפרישה מהעבודה. החוסכים נהנים מהטבות מס ומתשואה הנובעת מהשקעות הקופה. במדריך זה נפרט את תכונות קופות הגמל ונבהיר מושגי מפתח.

קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני לטווח בינוני או ארוך, המיועדת לשכירים ולעצמאים.

הכספים הנצברים מושקעים במוצרים השונים של שוק ההון, על פי מדיניות ההשקעה של הקופה. החוסכים (עמיתים) בקופת גמל נהנים מהטבות מס על ההפרשה החודשית, וכן מתשואה הנובעת מביצועי הקופה בשוק ההון. בישראל מספר סוגי קופות גמל.

אפיקי השקעה בקופת גמל

ועדת השקעות הפועלת בכל קופת גמל היא שאחראית על גיבוש מדיניות ההשקעה:

 • אפיק מנייתי – קופת הגמל משקיעה את הכספים הנצברים במניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. זהו אפיק ספקולטיבי ותנודתי הנושא רמת סיכון מסוימת – אך עשוי להניב תשואה גבוהה יותר.
 • אפיק סולידי – קופת הגמל משקיעה את הכספים הנצברים באפיקים הנחשבים לבטוחים יותר, כגון פיקדונות ואיגרות חוב. זהו אפיק ברמת סיכון נמוכה יותר – אך כך גם התשואה הצפויה.
 • אפיק מעורב – קופת הגמל משקיעה את הכספים הנצברים באפיק המנייתי ובאפיק הסולידי במקביל.

מהם היתרונות של קופת גמל לשכיר ולעצמאי?

 • חיסכון שיבטיח את רמת החיים לאחר הפרישה מהעבודה.
 • הטבות מס (זיכוי וניכוי) על הפרשת כספים לקופה (עד לתקרה).
 • פטור ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים (על הפקדות שבוצעו החל מה-1 בינואר 2008).
 • לשכיר – השתתפות של המעביד בהפרשות לקופה.

האם קיים כיסוי ביטוחי בקופת גמל?

לא. קופת גמל כוללת מרכיב של “חיסכון טהור” ואינה מציעה כיסויים ביטוחיים. את הכיסויים הביטוחיים ניתן לרכוש בנפרד, או לעבור למסלול של חיסכון המשלב ביטוח, כדוגמת ביטוח מנהלים.

התשואה בקופת גמל

התשואה של קופת גמל מושפעת מאפיקי ההשקעה שלה. אם ההשקעה של הקופה הייתה מוצלחת וערך הנכסים שרכשה עלה – תשואת הקרן עולה בהתאם. אם ההשקעה לא הייתה מוצלחת וערך הנכסים שרכשה ירד – תשואת הקרן יורדת (תשואה שלילית).

מכאן שהתשואה של קופת גמל קשורה לרמת הסיכון הכרוכה בהשקעותיה. מצד אחד, השקעה בנכסים תנודתיים יותר (כמו מניות) תניב על פי רוב תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה בנכסים סולידיים (כמו איגרות חוב). מצד שני, השקעה בנכסים תנודתיים מעלה את רמת הסיכון – ואת הסיכוי להפסד.

לכן, לפני שבוחרים קופת גמל, יש לבחון את התשואה שהיא השיגה בשנים קודמות.

דמי ניהול בקופת גמל

 • דמי הניהול שגובה הנהלת קופת גמל הינם קבועים, ואינם תלויים בתשואה שהניבה הקופה.
 • דמי הניהול נגבים מהיתרה הצבורה בחשבון של כל אחד מהעמיתים בקופה.
 • השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 2 אחוזים בשנה. בפועל, ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול. כדאי לזכור: ככל שדמי הניהול יהיו נמוכים יותר, כך יגדל החיסכון הנצבר.

משיכת כספים מקופת גמל

בינואר 2008 אישרה הכנסת את תיקון מס’ 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ח – 2008. לפי התיקון, כספים הנצברים בחיסכון פנסיוני החל מה-1 בינואר של שנת 2008, יופנו לצורך קצבה חודשית בגיל הפרישה.

כלומר, כאשר מגיע מועד המשיכה מקופת גמל, נערכת הפרדה בין הכספים שנצברו בה:

 • את הכספים שנצברו מהפקדות שבוצעו עד ה-31 בדצמבר 2007 – ניתן לקבל כתשלום חד-פעמי.
 • את הכספים שנצברו מהפקדות שבוצעו החל מה-1 בינואר 2008 – ניתן לקבל כקצבה חודשית (פנסיה).

על פי החוק, סכום הקצבה החודשית המינימאלית עומד על 3,850 שקל (ומתעדכן מעת לעת). חוסך הזכאי לקצבה גבוהה יותר, רשאי למשוך את יתרת הסכומים שצבר באמצעות תשלום חד-פעמי. כמו כן, קיימת אפשרות להמיר חלק מהכספים בקופת גמל לקצבה.

חשוב לדעת:

 • משיכת כספים מקופת גמל – כולם או חלקם – חוסמת אותה לקבלת הפקדות נוספות.
 • הקצבה חייבת כעיקרון במס הכנסה, בכפוף למדרגת המס שנקבעה לחוסך. כלומר, הקצבה המגיעה לחוסך תחושב כחלק מהכנסתו הכוללת.
 • אם סכום הקצבה החודשית נמוך מ-190 שקל, יקבל החוסך את כל הכספים שנצברו בקופת הגמל (החל מה-1 בינואר 2008) כתשלום חד-פעמי (היוון קצבה). כלומר, החוסך לא יקבל קצבה חודשית, אלא תשלום אחד.
 • משיכת כספים מקופת גמל לפני המועד המותר בחוק (או הוותק המינימאלי) כרוכה בתשלום מס בשיעור של 35 אחוז. המיסוי הגבוה נקבע במטרה שהכספים הנצברים ישמשו לייעודם המקורי: חיסכון פנסיוני.

סוגי קופות גמל

קופת גמל היא מכשיר פיננסי המיועד לחיסכון לטווח בינוני או ארוך. בנוסף לכספים הנצברים בה לקראת הפרישה מהעבודה, קופת גמל מזכה את החוסכים בהטבות מס ובתשואה הנובעת מביצועיה בשוק ההון.

קופות הגמל נחלקות למספר סוגים:

קופת גמל לתגמולים לעמית שכיר

התשלום החודשי לקופת הגמל מתחלק בין העובד השכיר לבין המעביד שלו:

 • העובד מפריש לחיסכון (תגמולים) 5 אחוזים משכרו. ההפרשה המקסימאלית המותרת עומדת על 7 אחוזים מהשכר.
 • &   המעביד מפריש 5 אחוזים לתגמולים (ההפרשה המקסימאלית – 7.5 אחוזים) ו-8.33 אחוזים לפיצויים (מוגבל בתקרה).

קופת גמל לתגמולים לעמית עצמאי

העובד העצמאי מפריש עבור עצמו את התשלום החודשי השוטף לקופת הגמל. גובה ההפרשה: עד 16 אחוז מההכנסה החודשית (מוגבלת בתקרה).

קופת גמל משלמת לקצבה / קופת גמל לא משלמת לקצבה

עד חודש ינואר של שנת 2008 ניתן היה להפריש כספים לקופת גמל הונית. קופה זו אפשרה למי שהגיע לגיל פרישה לקבל את הכספים שנצברו לזכותו בתשלום חד-פעמי.

בחודש ינואר 2008 אישרה הכנסת את תיקון מס’ 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס”ח – 2008. לפי התיקון, כספים הנצברים בחיסכון פנסיוני החל מה-1 בינואר של שנת 2008, יופנו לצורך קצבה חודשית בגיל הפרישה.

התיקון הגדיר למעשה מחדש שני סוגים של קופות גמל לקצבה:

 • קופת גמל לא משלמת לקצבה (לשעבר קופות גמל הוניות) – מקופה זו ניתן למשוך באופן ישיר רק את כספי הפיצויים שנצברו בה. כדי למשוך ממנה את כספי התגמולים, יש להעביר אותם קודם לכן לקופת גמל משלמת לקצבה.
 • קופת גמל משלמת לקצבה – במועד הפרישה מהעבודה, ניתן למשוך מהקופה את הכספים שנצברו בה, בדמות קצבה חודשית.

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופה זו מאפשרת למעביד לצבור כספים לצורך תשלום עתידי של פיצויי פיטורים לעובדים. המעביד הוא שמפריש את התשלום לקופה – והכספים הנצברים בה רשומים על שמו. בקופה זו אין חובה להפקיד כספים באופן חודשי שוטף, אלא לפי החלטת המעביד. החל משנת 2011 לא ניתן להפקיד כספים לקופות מרכזיות לפיצויים ולכן הן נעלמות מהשוק.

קופת גמל אישית לפיצויים

קופה זו מאפשרת למעביד לצבור כספים לצורך תשלום עתידי של פיצויי פיטורים. המעביד הוא שמפריש את התשלום לקופה – והכספים הנצברים בה רשומים על שם העובד.

קופת גמל מרכזית לתשלום דמי מחלה

קופה זו מאפשרת למעביד לצבור כספים לצורך תשלום דמי מחלה לעובדים. המעביד הוא שמפריש את התשלום לקופה.

קופת גמל לחופשה

קופה זו פועלת מכוח חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951. הקופה מאפשרת למעביד לצבור כספים לצורך תשלום דמי חופשה לעובדים. המעביד הוא שמפריש את הכספים לקופה.

קופות גמל נוספות

במסגרת הסכמי עבודה קיבוציים, פועלות גם קופות גמל המיועדות לצרכים נוספים, כגון קופות לתשלום דמי הבראה וקופות לתשלום דמי חגים. המעביד הוא שמפריש את הכספים לקופות אלה.

עבור ל שאלות נפוצות בנושא קופות גמל.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לחסכון פנסיוני והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן