קרן פנסיה ותיקה גרעונית

מהי קרן פנסיה ותיקה גירעונית? כיצד ניתן למשוך ממנה כספים? מהו גובה דמי הניהול שהיא גובה?
קרן פנסיה ותיקה גירעונית היא מוצר ביטוח פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה עם כיסוי ביטוחי. קרנות מסוג זה אינן מקבלות חברים חדשים. במדריך זה תמצאו הסברים מפורטים על קרנות הפנסיה הותיקות.

בשנת 1995 התבצעה רפורמה בתחום קרנות הפנסיה: כל הקרנות שפעלו עד אז, ביניהן שמונה קרנות שנקלעו לקשיים כלכליים, נסגרו לקבלת חברים חדשים. במקביל, נפתחו קרנות פנסיה חדשות.

בשנת 2003 אישרה הכנסת את הסדר קרנות הפנסיה. במסגרת ההסדר, הלאימה המדינה את שמונה הקרנות שנקלעו לקשיים ומינתה להן מנהל מיוחד.

שמונה הקרנות (שהיו בבעלות ההסתדרות או ארגוני העובדים הגדולים) הן: מבטחים, קרן הגמלאות המרכזית (קג”מ), מקפת, קופת הפנסיה לעובדי הדסה, קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב. הגוף המאוחד המנהל את הקרנות נקרא “עמיתים קרנות הפנסיה”.

קרן פנסיה שפעלה עד 1995 תוך שמירה על איזון אקטוארי, נקראת קרן פנסיה ותיקה מאוזנת. קרן שפעלה עד לאותה שנה ונקלעה לגירעון אקטוארי, נקראת קרן פנסיה ותיקה גירעונית (או קרן פנסיה שבהסדר). קרן שהחלה לפעול באותה שנה נקראת קרן פנסיה חדשה (או קרן פנסיה מקיפה).

מהי קרן פנסיה ותיקה גירעונית?

קרן פנסיה ותיקה גירעונית היא מוצר ביטוח פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה) עם כיסויים ביטוחיים שנועדו לספק הגנה כלכלית לחוסך ולמשפחתו.

חלק מקרנות הפנסיה הוותיקות הציעו בעבר גם אפשרות לפנסיית יסוד – צבירת כספים לצרכי קצבת זקנה בלבד, ללא כל כיסוי ביטוחי.

 • קצבת זקנה – בגיל הפרישה (מוקדמת או הקבועה בחוק) יקבל החוסך פנסיה שתאפשר לו לשמור על רמת החיים. במקרה של מות החוסך המקבל קצבת זקנה, יועברו התשלומים החודשיים לשארים.
 • קצבת שארים – במקרה של מות החוסך לפני גיל הפרישה, יהיו בני משפחתו זכאים לקצבת שארים (אם השארים הם ילדי החוסך, הזכאות לקצבה מסתיימת בגיל 21, אלא אם כן הם מוגדרים כיתומים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם לפרנסה).
 • קצבת נכות – במקרה של תאונה או מחלה המובילה לנכות לפני גיל הפרישה, יהיה החוסך זכאי לקצבת נכות. זאת, בתנאי שאובדן כושר העבודה נמשך למעלה מ-90 יום, ושהזכאות לקצבה אושרה על ידי רופא הקרן. גובה הקצבה נקבע לפי שיעור הנכות: נכות מינימאלית היא פגיעה של 30 אחוז בכושר העבודה, ופגיעה של למעלה מ-70 אחוז נחשבת לנכות מלאה. במקרה של מות החוסך, תעבור קצבת הנכות לשארים.

היכן מושקעים כספי הקרן?

 • תמהיל ההשקעות לפני ההסדר – 93 אחוז באגרות חוב (אג”ח) מיועדות בריבית מובטחת של 5.57 אחוזים לשנה; 7 אחוזים – במוצרי שוק ההון השונים.
 • תמהיל ההשקעות אחרי ההסדר (מדורג למספר שנים) – 50 אחוז באג”ח מדינה בריבית המקובלת בשוק; 30 אחוז – באג”ח מיועדות בריבית מובטחת של 4.8 אחוזים לשנה; 13 אחוז – בפיקדונות, הלוואות או אג”ח מדינה; 7 אחוזים – במוצרי שוק ההון השונים.

הפקדות לקרן פנסיה

עד שנת 2003 עמד שיעור ההפרשה לקרן על 17.5 אחוז מהשכר המבוטח. בהתאם להסדר קרנות הפנסיה, עלתה ההפרשה בהדרגה ל-20.5 אחוז מהשכר המבוטח:

 • עד דצמבר 2003 – העובד הפקיד 5.5 אחוזים לתגמולים, והמעביד הפקיד 6 אחוזים לתגמולים ו-6 אחוזים לפיצויים. סך ההפקדות: 17.5 אחוז.
 • מינואר 2007 – העובד מפקיד 7 אחוזים לתגמולים, והמעביד מפקיד 7.5 אחוזים לתגמולים ו-6 אחוזים לפיצויים. סך ההפקדות: 20.5 אחוז.

כיצד נקבעת קצבת הזקנה?

קצבת זקנה מחושבת באמצעות הכפלת השכר הקובע בשיעור קצבת הזקנה (באחוזים) שצבר החוסך. סך שיעור הקצבה לא יעלה על 70 אחוז מהשכר הקובע. סכום הקצבה החודשית המינימאלית עומד על 3,850 שקל (ומתעדכן מעת לעת). החוסך זכאי להיוון עד 25 אחוז מהקצבה לתשלום חד-פעמי למשך עד חמש שנים.

חשוב לדעת:

 • חוסך בגיל פרישה שהפריש לקרן תגמולים במשך למעלה מ-35 שנים (420 חודשים), זכאי לקבל תשלום חד-פעמי: 6.25 אחוזים מממוצע השכר הקובע עבור כל חודש מעבר ל-420 החודשים.
 • חוסך בגיל פרישה שהגיע לשיעור הקצבה המקסימאלי (70 אחוז), המשיך לעבוד ולהפריש כספים לקרן, זכאי עם פרישתו להחזר הכספים העודפים.

תנאים כלליים למשיכת כספים

קיימים מספר תנאים למשיכת הכספים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה גירעונית, ביניהם:

 • סיום יחסי העבודה עם המעביד שהשתתף בהפרשות לקרן.
 • הגשת בקשה למשיכה עד חודשיים לאחר מועד הפרישה מהעבודה.
 • חוסך שקיבל או מקבל קצבת נכות – אינו רשאי למשוך כספים.
 • חוסך שטרם השלים פירעון של הלוואה מהקרן אינו רשאי למשוך כספים אלא בקיזוז הסכום הנותר.
 • חוסך המקבל קצבת זקנה או קצבת נכות מקרן פנסיה ותיקה גירעונית אחרת – אינו רשאי למשוך כספים.

פרישה מוקדמת

לפי התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הגירעוניות, נשים רשאיות לצאת לפנסיה מוקדמת – חמש שנים לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק (64). גבר רשאי לצאת לפנסיה מוקדמת שבע שנים לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק (67).

חשוב לדעת: בגיל פרישה מוקדם היקף קצבת הזקנה שונה מהיקפה בגיל הפרישה: הפחתה של כ-0.5 אחוזים לכל חודש הקדמה.

האם ניתן לעבור לקרן אחרת?

תקנות הניוד הפנסיוני אינן חלות על קרנות פנסיה ותיקות. המשמעות: לא ניתן להעביר את הכספים שנצברו בקרן פנסיה ותיקה גירעונית לאפיק חיסכון פנסיוני אחר (קרן פנסיה חדשה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).

דמי ניהול

גובה דמי הניהול בקרן פנסיה ותיקה גירעונית הוא 1.75 אחוזים מכל תשלום שמקבל החוסך (בין אם בקצבה חודשית או בתשלום חד-פעמי).

שתפו:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
דילוג לתוכן