קרן פנסיה חדשה

מהי קרן פנסיה חדשה? כיצד בוחרים קרן פנסיה? מהם היתרונות של קרן פנסיה? האם ניתן לעבור לקרן אחרת?
קרן פנסיה חדשה היא מוצר ביטוח פנסיוני הכולל חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה וגם כיסויים ביטוחיים – ביטוח חיים וקצבת נכות. במדריך זה נביא את עיקרי התכונות של קרן הפנסיה החדשה.

עד שנת 1995 פעלו בישראל קרנות פנסיה בבעלות ההסתדרות או ארגוני העובדים הגדולים. לאחר שחלק מהן נקלעו לקשיים כלכליים, התבצעה רפורמה בתחום: כל הקרנות שפעלו עד חודש ינואר של אותה שנה נסגרו לקבלת חברים חדשים. במקביל, נפתחו קרנות פנסיה חדשות.
בשנת 2003 אישרה הכנסת את הסדר קרנות הפנסיה. במסגרת ההסדר, הלאימה המדינה שמונה קרנות שנקלעו לקשיים ומינתה להן מנהל מיוחד.
קרן שפעלה לפני חודש ינואר 1995 נקראת קרן פנסיה ותיקה (קרן פנסיה ותיקה מאוזנת, או קרן פנסיה ותיקה גירעונית). קרן שהחלה לפעול באותה שנה נקראת קרן פנסיה חדשה (או קרן פנסיה מקיפה).

מהי קרן פנסיה חדשה?

קרן פנסיה חדשה היא מוצר ביטוח פנסיוני המשלב חיסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, עם כיסויים ביטוחיים שנועדו לספק הגנה כלכלית לחוסך ולמשפחתו:

 • קצבת זקנה – בגיל הפרישה יקבל החוסך פנסיה שתאפשר לו לשמור על רמת החיים. במקרה של מות החוסך המקבל קצבת זקנה, יועברו התשלומים החודשיים לשארים.
 • קצבת שארים – במקרה של מות החוסך לפני גיל הפרישה, יהיו בני משפחתו זכאים לקצבת שארים (אם השארים הם ילדי החוסך, הזכאות לקצבה מסתיימת בגיל 21, אלא אם כן הם מוגדרים כיתומים שאינם מסוגלים לדאוג לעצמם לפרנסה). רווקים ללא ילדים רשאים לקבל פטור מרכישת ביטוח לקצבת שארים, בדרך כלל לתקופה של עד שנתיים. אם לאחר תקופה זו לא חל שינוי במצבם המשפחתי, ניתן לבקש להאריך את הפטור.
 • קצבת נכות – במקרה של תאונה או מחלה המובילה לנכות לפני גיל הפרישה, יהיה החוסך זכאי לקצבת נכות. גובה הקצבה נקבע לפי שיעור הנכות, כאשר נכות של מעל 75 אחוז נחשבת לנכות מלאה. במקרה של מות החוסך, תעבור קצבת הנכות לשארים.

היכן מושקעים כספי הקרן?

תמהיל השקעות של קרן פנסיה חדשה בנוי כך: 70 אחוז במוצרי שוק ההון השונים, ו-30 אחוז באגרות חוב (אג"ח) מיועדות הנושאות ריבית מובטחת של 4.86 אחוזים.

הפקדות לקרן פנסיה

ההפרשה החודשית לקרן פנסיה מתחלקת בין העובד השכיר לבין המעביד:

 • העובד מפריש לחיסכון (תגמולים) 5 אחוזים משכרו. ההפרשה המקסימאלית המותרת עומדת על 7 אחוזים מהשכר.
 • המעביד מפריש 5 אחוזים לתגמולים (ההפרשה המקסימאלית – 7.5 אחוזים) ו-8.33 אחוזים לפיצויי פיטורים (מוגבל בתקרה).

עובד עצמאי רשאי להפריש לקרן פנסיה עד 16 אחוז מהכנסתו החודשית.

חשוב לדעת: נכון לשנת 2010, נקבע רף עליון להפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה – 3,280 שקל (20.5 אחוז ממשכורת או הכנסה בגובה של פעמיים השכר הממוצע במשק). שכיר או עצמאי שמשכורתם או הכנסתם גבוהה, כך שהסכום המיועד להפרשה גדול מ-3,280 שקל, רשאים להפקיד את ההפרש באפיק חיסכון פנסיוני אחר.

מהו חיתום רפואי בקרן פנסיה?

הצטרפות לקרן כרוכה בהגשת הצהרה של המועמד לגבי מצבו הרפואי. ההצהרה, הכוללת גם כתב ויתור על סודיות רפואיות, משקפת את מצבו של המועמד. איש מקצוע (חתם) מטעם קרן הפנסיה בודק את ההצהרה הרפואית, ונעזר לשם כך בחוות דעת של רופא מומחה. חוות הדעת של הרופא מוגשת לחתם, המחליט האם לאשר את קבלת המועמד ובאילו תנאים (החרגות).

המסלולים בקרן פנסיה

קרן פנסיה חדשה מציעה לחוסכים שלושה מסלולים מרכזיים (ומספר מסלולים נוספים), התלויים במין החוסך, בגיל, בגובה ההפקדות ובהיקף הביטוחים.

חשוב לדעת: הנתונים המפורטים להלן משתנים בין קרנות הפנסיה השונות, ולכן יש לוודא אותם בתקנון הקרן.

 • מסלול כללי / מסלול מקיף – על פי רוב, המסלול כולל כיסוי ביטוחי בשיעור של 75 אחוז עבור קצבת שארים וקצבת נכות. אחוזי הכיסוי לקצבת שארים משתנים לפי הגיל שבו הצטרף החוסך לקרן.
 • מסלול עתיר ביטוח / מסלול מוטה ביטוח – מוגבל בגיל ההצטרפות (54 לאישה, 41 לגבר). על פי רוב, המסלול כולל כיסוי ביטוחי בשיעור של 75 אחוז עבור קצבת שארים וקצבת נכות. במקרה של מות החוסך, תעלה קצבת השארים ל-100 אחוז.
 • מסלול עתיר חיסכון / מסלול מוטה זקנה – על פי רוב, במסלול זה מופחת הכיסוי הביטוחי (קצבת שארים וקצבת נכות) לטובת צבירה גדולה יותר של קצבת זקנה.  אחוזי הכיסוי לקצבת שארים ולקצבת נכות משתנים לפי הגיל שבו הצטרף החוסך לקרן.
 • מסלולים נוספים – חלק מהקרנות מציעות מסלולים המותאמים אישית לחוסכים, ביניהם מסלול לחד-הוריים (שבו הכיסוי הביטוחי מיועד לילד ולמי שיטפל בו בעתיד); או מסלול שבו ניתן לקבוע, על פי פרמטרים שונים, את גובה קצבת השארים וקצבת הנכות.

משיכת כספים מקרן פנסיה

 • תגמולים שנצברו עד ה-30 באפריל 1997 – ניתנים למשיכה בגיל 60, בתנאי שחלפו לפחות חמש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן; או בכל גיל ובתנאי שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן. חוסך שקיבל מהקרן קצבת נכות – אינו רשאי למשוך את כספי התגמולים.
 • תגמולים שנצברו החל מה-30 באפריל 1997 – ניתנים למשיכה בגיל 60 – אך ורק כקצבה חודשית.

חשוב לדעת: היקף קצבת הזקנה בעת משיכת כספים בגיל 60 (גיל פרישה מוקדם) יהיה שונה לעומת משיכה בגיל הפרישה (64 לאישה, 67 לגבר).

האם ניתן לעבור לקרן פנסיה אחרת?

כן. על פי תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני, החוסך בקרן פנסיה חדשה רשאי לעבור לקרן פנסיה חדשה אחרת, או לאפיק חיסכון פנסיוני אחר – קופת גמל או ביטוח מנהלים. זאת, בתנאי שהוא אינו מקבל קצבת זקנה או קצבת נכות מהקרן הנוכחית.

חשוב לדעת:

 • המעבר אינו כרוך בקנס או בכל תשלום אחר.
 • ניתן לפצל את הכספים שנצברו בין מספר אפיקי חיסכון פנסיוני.
 • הוותק והטבות המס נשמרים, אולם קיימת אפשרות שהשינוי יביא לאובדן זכויות או הטבות אחרות. יש לוודא את הנושא היטב לפני ביצוע המעבר.
 • תקנות הניוד הפנסיוני תקפות רק לגבי קרן פנסיה חדשה ואינן חלות על קרן פנסיה ותיקה.

כיצד בוחרים קרן פנסיה?

בדיקת הקרנות השונות צריכה להתייחס לפרמטרים הבאים:

1.      מדיניות ההשקעה, רמת הסיכון והתשואה

כאמור, 30 אחוז מכספי הקרן מושקעים באג"ח מיועדות הנושאות ריבית מובטחת בגובה של 4.86 אחוזים. עם זאת, 70 אחוז מהכספים מושקעים בשאר מוצרי שוק ההון, על פי מדיניות ההשקעה של הקרן. לכן, ככל שרמת הסיכון של הקרן גבוהה יותר (כלומר, היא משקיעה באפיקים תנודתיים כמו מניות) – התשואה שלה עשויה להיות גבוהה יותר. מנגד, סיכון גבוה עלול להוביל לתשואה נמוכה ואף להפסד (תשואה שלילית).
ההחלטה על רמת הסיכון הרצויה נובעת מאופי החוסך והתאמתו לתמהיל אפיקי ההשקעה של הקרן. כלומר, חוסך סולידי וזהיר יעדיף, בדרך כלל, קרן בעלת רמת סיכון נמוכה שתשיג עבורו תשואה נמוכה יותר אך מובטחת. חוסך המוכן ליטול סיכון, יעדיף בדרך כלל קרן בעלת רמת סיכון גבוהה, שעשויה להשיג עבורו תשואה גבוהה יותר.

2.      ביצועי הקרן ואיכות ניהול ההשקעות

כדי לוודא את התנהלות קרן פנסיה וביצועיה, יש לבדוק את התשואה שהשיגה בשנים קודמות. מאחר שקרן פנסיה היא אפיק חיסכון לטווח ארוך, יש חשיבות רבה בבדיקת הביצועים שלה במשך תקופה ארוכה. התשואה המושגת לאורך השנים משפיעה על גובה הקצבה שיקבל החוסך עם הגיעו לגיל פרישה.

חשוב לדעת: אמנם 30 אחוז מהכספים נושאים תשואה מובטחת מראש, אולם ל-70 אחוז מנכסי הקרן התשואה אינה מובטחת – ותלויה במידה רבה באיכות ניהול ההשקעות.

3.      הנהלת הקרן

לזהות הגוף המנהל וליציבותו הפיננסית (היקף הנכסים המנוהל) חשיבות רבה בתהליך הבחירה. גוף גדול, המנהל נכסים רבים, נחשב בדרך כלל ליציב ובטוח יותר. קרן פנסיה מתנהלת על פי עיקרון של ביטוח הדדי – ככל שהקרן גדולה יותר כך מתפזרת רמת הסיכון. בנוסף, רמת השירות של גוף מנוסה, גדול ובעל מוניטין צפויה להיות טובה ואיכותית יותר, ולכלול דוחות תקופתיים מפורטים, מענה טלפוני יעיל ושירותים מקוונים.

חשוב לדעת: קרן פנסיה מלווה את החוסכים עד לגיל הפרישה, כך שמדובר במערכת יחסים מקצועית ארוכת שנים.

4.      דמי הניהול

קרן פנסיה רשאית לגבות דמי ניהול שנתיים בגובה של עד 0.5 אחוזים מהיתרה הצבורה, בתוספת עד 6 אחוזים מההפקדות החודשיות. בפועל, ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול. חשוב לדעת: ככל שדמי הניהול יהיו נמוכים יותר – כך יגדל החיסכון הפנסיוני.

5.      איזון דמוגרפי ומדיניות החיתום

בניגוד לאפיקי חיסכון פנסיוני אחרים, קרן פנסיה פועלת על בסיס של ביטוח הדדי. כלומר, למספר העמיתים (מבצעי הפקדות ומבוטחים) והפנסיונרים (מקבלי קצבת זקנה) השפעה ישירה על מידת פיזור הסיכון (יכולת הקרן לעמוד בהתחייבויותיה). מכאן, שגם להרכב החוסכים בקרן פנסיה משמעות רבה – מבחינת רמת הסיכון שהם נושאים.

כך, למשל, עובדי עבודות כפיים קשות חשופים יותר למקרים של נכות; ואילו מבוגרים חשופים יותר למקרים של נכות או מוות – ומעלים את רמת הסיכון לשאר החוסכים בקרן. המשמעות: השפעה על גובה קצבת הזקנה של כל חברי  הקרן.

לכן, קרן פנסיה המחויבת על פי חוק לשמור על איזון אקטוארי, תוודא זאת באמצעות בדיקת גילאי החוסכים, תחומי עיסוקיהם השונים והקפדה על מדיניות של חיתום רפואי.

6.      תנאי הזכאות לקצבת נכות

כל אחת מקרנות הפנסיה מגדירה בתקנון שלה תנאים שונים לקבלת קצבת נכות. חלק מהקרנות מסתמכות על התנאים שקבע המוסד לביטוח לאומי, וחלקן קובעות תנאים באופן עצמאי.

יתרונות וחסרונות של קרן פנסיה

 • חיסכון שיבטיח את רמת החיים לאחר הפרישה מהעבודה.
 • כיסוי ביטוחי זול יותר בהשוואה לכיסוי זהה בביטוח מנהלים.
 • דמי ניהול נמוכים יותר בהשוואה לדמי הניהול בביטוח מנהלים.
 • הטבות מס (זיכוי וניכוי) על הפרשת כספים לקרן (עד לתקרה).
 • לשכיר – השתתפות של המעביד בהפרשות לקרן.
 • 30 אחוז מהכספים מושקעים באג"ח מיועדות הנושאות ריבית מובטחת, ואינם נתונים להשפעות התנודות בשוק ההון.
 • הקרן פועלת על פי תקנון, המשתנה מעת לעת (בניגוד, למשל, לביטוח מנהלים המתנהל על פי חוזה קבוע). ניתן לראות בכך יתרון וגם חיסרון.
 • קצבת הזקנה נתונה לשינויים הנובעים מעיקרון הביטוח ההדדי בקרן פנסיה. זאת לעומת קצבה ידועה מראש בביטוח מנהלים.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לקרן פנסיה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי מאיש מקצוע.

שתפו:

דילוג לתוכן